نکات مهم و کلیدی که باعث اهمیت قرارداد در کار می شود

اهمیت قرارداد در کار، هر سیستم و برنامه و طرحی که بین چند نفر مشترک است نیاز به قوانین و مقرراتی دارد که به وسیله آن همه طرفین را متعهد به انجام آن می کند تا بدین وسیله نظم در یک برنامه و سیستم برقرار شود.

اهمیت قرارداد در کار، دقیقا به علت نیاز یک مجموعه برای متعهد کردن افراد به وظایفی که بر عهده گرفته اند بیشتر مشخص می شود.

یک قرار داد کاری به کار و حرفه اعتبار می دهد.در واقع قرار داد کار یک رابطه حقوقی بین مجموعه ای از افراد است که آنها را وادار می کند تا به وظایف خود عمل کنند و در صورتی که در اجرای آن وظایف کوتاهی کنند این کار تخلف به حساب آمده وباید بر طبق قانون با آنها برخورد شود.

قرارداد های کاری ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد ولی اصول اولیه و مهم و اهمیت قرارداد در کار در تمامی آن ها مشترک می باشد.

نمونه یک قرارداد کاری

 

 

اهمیت قرارداد در کار در انواع مختلف قراردادها

 

قرار داد رضایی

این نوع قرار دادها بیشتر شفاهی است و تشریفات خاصی نداردو اهمیت قرارداد در کار از درجه پائینی برخوردار است و ممکن است در آینده با مشکلاتی همراه باشد.

چون قرار داد جرئیات کمی دارد.

قرار داد معین

اهمیت قرارداد در کار در این مورد بسیار بیشتر است دراین نمونه از قراردادها، قواعد و مقرراتی قرار می گیرد که افراد باید آن را اجرا کنند

قرارداد دولتی

اهمیت قرارداد در کار در این قراردا دها چون بین شرکتهای دولتی و نیروهای کار آن ها که شامل نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری هستند بسته می شود و بر اساس نوع کار و قرارداد کاری قوانین و مقررات آن متفاوت می باشد از شرایط خاصی پیروی می کند و معتبرترین قرار دادها هستند.

قرارداد شرکت های خصوصی

در شرکت های خصوصی قرار دادهای کار به دونوع قرار داد از نظر مدت قرار دادو قرار داد از نظر ساعت کار تقسیم می شود.

اهمیت قرار داد در کار با توجه به جزئیات هر تخصص و همچنین قوانینی که در زمان بستن قرار داد وجود دارد مشخص می شود.

چرا باید قرار داد ببندیم و اهمیت قرارداد در کار چگونه مشخص می شود.

چرا باید قرار داد ببندیم؟

جواب این سوال مشخص است چون به با بستن قرار داد به معادلات مالی خود وجه قانونی میدهیم و واضح است که بستن قرار داد برای انجام یک کار به آن نظم و هماهنگی می دهد و در بین افراد تعهد ایجاد می کند و این همان نکته ای است که اهمیت قرارداد در کار را مشخص می کند.

برای دریافت حقوق و مزایا و امکاناتی مانند بیمه باید قرارداد نوشته شود تا منافع طرفین در آن قرارداد حفظ شود.

توجه به همه این نکات به اهمیت اینکه چرا باید قرار داد ببندیم اشاره می کند. چرا باید قرار داد ببندیم چون به انجام یک کار اعتبار و اهمیت قانونی می دهد.

فرمت قرار داد و اهمیت رعایت آن در قرارداد کار

فرمت قرار داد عبارت از اصول و قوانینی است که متن یک قرارداد کاری را در بر می گیرد..

فرمت قرارداد در جزئیات آنها متفاوت می باشد.

فرمت قرار داد در موارد کلی بر اساس اهمیت قرارداد در کار متفاوت است.

اما در کل همه قرار داد ها یک فرمت قرارداد مشترک دارند.

به طور کلی فرمت قرارداد از چند بخش مهم و اصلی تشکیل شده است که در تمامی قراردادهای کاری یکسان است:

1-نام طرفینی که قرارداد بین آنها نوشته می شود
2-تاریخ استخدام و تاریخی که قرارداد نوشته شده است
3-مدت قرارداد
4-میزان حقوق و مزایا
نحوه پرداخت حقوق
قوانین و شرایط مربوط به کار
عنوان کار و شرایط وظایف

محل کار

در نهایت چهار شرط اساسی و مهم وجود دارد که به این سوال که چرا باید قرارداد ببندیم جواب می دهد.

در زمان قرار داد وجود دارد که که اهمیت یک قرارداد کار بر اساس آن شکل می گیرد:

قصد و رضایت افرادی که قرارداد بین آنها نوشته می شود
تابع قوانین کار بودن قرارداد
قانونی و شرعی بودن قرارداد
مشخص و معین بودن موضوع قرارداد
نمونه قرارداد پیچ و رولپلاک نما و قرار داد کار در ارتفاع

در اینجا به بررسی دو نمونه از فرمت قرارداد، قرارداد پیچ و رولپلاک نما و قرار داد کار در ارتفاع به عنوان نمونه قرار دادهایی که دارای اهمیت خاصدر جزئیات می باشندمی پردازیم.

فرمت قرارداد درکار در ارتفاع بعلت اینکه از جمله کارهایی است که ریسک خطر در آن بسیار بالا می باشد باید مورد توجه قرار بگیرد و به همین علت باید به نکات مهمی در زمان بستن قرار داد توجه شود از جمله:

سلامت جسمی و روحی فردی که کار در ارتفاع را انجام می دهد
الزام به استفاده از وسایل حفاظت فردی که در قانون برای کار در ارتفاع مشخص شده است.
رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین
شرایط فسخ قرارداد
مدت زمان قرارداد
مشخص شدن حقوق و مزایا

نمونه قرارداد کار در ارتفاع

توجه و رعایت این اصول باعث می شود تا یک محیط امن برای طرفین از لحاظ کاری به وجود بیاید که همین ضامن ادامه صحیح یک شغل یا حرفه می باشد.

در واقع نمونه قرارداد پیچ و رولپلاک نما و قرار داد کار در ارتفاع در اصول اصلی یکسان هستند اهمیت قراردادکار فقط در جزئیات خاص و مهم این دو نمونه فرمت قرارداد می باشد.

درواقع این نکته که چرا باید قرار داد ببندیم، اینطور پاسخ داده می شود چون قراردادها به ما کمک می کنند تا سلامت جسمی و مالی افراد حفظ شود.