خدمات بدون داربست یا با طناب برای انجام کارهای نما امروزه با گسترش شهرها و ازدحام جمعیت تقاضای افراد نسبت به قدیم در حال افزایش…