طناب کار در تهران کرج چه کار می کند؟ برخی از خدمات در تهران و کرج هستند که نیاز به ارتفاع کار دارند. شرکت پیچ…