ترمیم و مرمت نما و انواع آن در تهران کرج وقتی سنگ از نما ریزش میکند باید به فکر مرمت و ترمیم ان سنگ باشیم…