نصب توری مرغی پس از نصب توری مرغی هیچ کبوتری و پرنده ای وارد پاسیو نخواهد شد. با بستن حیاط خلوت کبوتر به ساختمان دیگری…