مدیر ببین این فیلمارو جدی بگیر مقصر ریزش سنگ نما از زبان وکیل عوامل تاثیر گذار در قیمت پیچ و رولپلاک نما ایا به دنبال…