ویدیو پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان توسط میهن راپل فیلم نصب مجدد سنگ نمای ریزش کرده بدون داربست مدیر ببین این فیلمارو جدی بگیر…